(od 1.9.2020)

Masarykova zkladn kola Klatovy, t. Nrodnch muednk 185  I.A  (Mgr. Soa Hosnedlov)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:55-15:40

 
P
o

 

jl
(1.A)
Hos

M
(1.A)
Hos

jl
(1.A)
Hos

Vv
(1.A)
Hos

         

 

t

 

jl
(1.A)
Hos

M
(1.A)
Hos

Tv
(T-m)
Hos

Prv
(1.A)
Hos

         

 
S
t

 

jl
(1.A)
Hos

Prv
(1.A)
Hos

jl
(1.A)
Hos

Hv
(1.A)
Hos

         

 

t

 

jl
(1.A)
Hos

M
(1.A)
Hos

Tv
(T-v)
Hos

jl
(1.A)
Hos

         

 
P

 

(Z1)
(1.A)
Hos

jl
(1.A)
Hos

jl
(1.A)
Hos

P
(1.A)
Hos

         

(Z2)
(D)
Vag

Zpracovno v systmu Bakali