Masarykova základní škola Klatovy : PŘEHLED PŘEDPISŮ

Adresa školy:
Národních mučedníků 185
339 01 Klatovy 4

E-mail: skola@maszskt.cz
Telefon: 376 312 154Nepřehlédněte


 

 


Od 1. 9. 2020 je otevřena školní jídelna pro cizí strávníky - výdej obědů se uskuteční od 11.00 do 11.30 hod.

Sportovní zařízení školy (vnitřní i vnější) bude uzavřeno od 18. 12. po dobu platnosti vládních opatření


Klatovy Šumava

Přehled předpisů

Přehled předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Vyhláška č. 322/2008 Sb., o organizaci školního roku.
Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti.
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání.
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení).
Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.
Vyhláška MZd č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.
Vyhláška MZd č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Všechny vyjmenované předpisy v platném znění.

Právní předpisy jsou dostupné na http://www.mvcr.cz , případně http://msmt.cz (legislativa)