Masarykova základní škola Klatovy : HISTORIE

Cesta: www.maszskt.cz > Škola > Historie

Adresa školy:
Národních mučedníků 185
339 01 Klatovy 4

E-mail: skola@maszskt.cz
Telefon: 376 312 154
Nepřehlédněte


 

Školní jídelna vaří také pro cizí strávníky - výdej obědů do nosičů od 11.00 do 11.30 hod.


Klatovy Šumava

Historie

Se stavbou se začalo na jaře roku 1923, dokončena byla v květnu roku 1925. Budova byla postavena podle plánů p. L. Skřivánka, architekta z Prahy. Stavbu provedli klatovští stavitelé - architekt p. V. Beneš a stavitel p. J. Strejc. Celkový náklad na stavbu činil přes 3 miliony korun československých. Škola se stala majetkem města Klatov. V budově byly umístěny samostatná obecná škola chlapecká, dále škola městská obchodní a škola rodinná, též škola kuchařská. Pravidelné vyučování začalo v úterý dne 1. 9. 1925 v osmi třídách Pětitřídní samostatné školy obecné v Klatovech. Počet žáků dosáhl čísla 308. Tehdy chodilo do 1. tříd 31 a 34 žáků, ve 2. třídě bylo dokonce 47 žáků. Řídícím učitelem byl v době otevření školy p. Bohumil Valenta.

V roce 1933 - při oslavách 25 let trvání veřejné školy obchodní - získala tato škola titul Masarykova veřejná československá obchodní škola v Klatovech. Když se v srpnu 1940 přestěhovala do jiné budovy, zůstal název Masarykova v podvědomí lidí a budově naší školy se i nadále říkalo Masarykova.

Od 1. 9. 1939 - v době 2. světové války - začínají přesuny mezi třídami a školami v Klatovech, protože je vydáno nové nařízení, které stanoví nejvyšší počet dětí ve třídě na 45 žáků. Proto je v naší škole umístěno pět tříd Obecné a měšťanské školy chlapecké na Husově náměstí, dále dvě třídy obecné školy dívčí a pomocná škola se dvěma třídami. Rodinná škola v budově zůstala. Od října 1939 jsou v suterénu umístěny dvě třídy německé školy se 48 žáky.

Od 1. 7. 1940 jsou úředně stanoveny nové názvy škol - naše škola nese název I. chlapecká obecná škola v Klatovech; celkem má deset tříd. Od září je v budově umístěno pět tříd německé obecné školy, proto začalo střídavé vyučování. Tři dny v týdnu se učí žáci naší školy, tři dny žáci měšťanské školy chlapecké, protože budova jejich školy na Husově náměstí byla zabrána pro říšské vojsko. V listopadu se též stává povinným předmětem jazyk německý (od 3. ročníku tři vyučovací hodiny týdně).Dne 1. 9. 1941 je ustaven dvojjazyčný název - německý a český - Obecná škola chlapecká v Klatovech u parku. V létech 1944-45 zasáhly do života školy válečné události ještě silněji. Na podzim roku 1944 byla budova nejprve připravena k přechodnému ubytování německých vystěhovalců, později byla celá budova uvolněna pro německý vojenský lazaret. Žáci se učili v učebnách hlavní školy dívčí v Plánické ulici a v pěti učebnách reálného gymnasia. Od února 1945 pak vyučování probíhalo v hostincích: "U Koruny" (Na Rybníčkách), v restauraci "Národní beseda" v Krameriově ulici, u pana Poláka, v hostinci u pana Bílka v Pražské ulici.

Na jaře a v létě roku 1945 budova sloužila k ubytování amerických vojsk, uprchlíků i jako vojenský lazaret. Začátek školního roku 1945/46 byl posunut na 10. září. V naší budově je i nadále umístěna městská odborná škola pro ženská povolání a pět tříd II. obecné školy dívčí. O rok později je v suterénu zřízena jedna třída městské mateřské školy.Počátkem školního roku 1948/49 byla zdejší chlapecká škola přeměněna na koedukační. Polovina žáků školy byla převedena do dívčí školy a polovina žákyň z dívčí školy do naší. Školní budovy obecné byly přejmenovány na národní. Naše škola, jako jedna z nejstarších v Klatovech, získala název 1. národní.

V roce 1953 vznikla nová školská soustava. Zákon zavedl povinnou osmiletou střední školu, která sloučila národní a střední školu s jedenáctiletou střední školou. V roce 1959 - po otevření nové školy na třídě Národních mučedníků - zůstává v naší budově III. osmiletá střední škola. Od roku 1961 se název mění na III. základní devítiletá škola v Klatovech. Na začátku 80. let 20. století dochází opět ke změně - nový název je Základní škola U Městských sadů v Klatovech.

Dne 7. března 1990, den narození prvního prezidenta T. G. Masaryka, byl škole slavnostně vrácen čestný název Masarykova základní škola v Klatovech. Dne 3. 11. 2000 byla slavnostně otevřena nová tělocvična. Městské zastupitelstvo v Klatovech souhlasilo se stavbou v říjnu 1999. Do roka tělocvična stála; náklady činily 10,8 miliónu Kč. Podle návrhu Plzeňského projektového ateliéru stavbu provedl Stavební podnik Klatovy.

Postupem času bylo nutné přistoupit k dalším úpravám v budově, aby se zde i nadále mohli vzdělávat žáci. V letech 2005 až 2008 se zejména v době letních prázdnin uskutečnily čtyři etapy rekonstrukce školy v celkovém nákladu přibližně 80 mil. Kč. Půda byla přeměněna na podkrovní odborné učebny informatiky, hudební, výtvarné a rodinné výchovy. Došlo k výměně oken, dveří, topení, podlah, obnově omítek, přestavbě žákovských šaten a k částečné přestavbě vnitřních prostor. Poslední etapa rekonstrukce zlepšila vzhled školy obnovou fasády a oplocení. V roce 2008 začali žáci cvičit na nově postaveném víceúčelovém sportovním zařízení s umělým povrchem.